روغن کاری

روغن کاری ماشین طبق دیاگرامی ک در شکل 5 داده شده است انجام میگیرد.عدم دقت در روغن کاری،کارآئی و دقت را به خطر میاندازد ماشین طوری طرخح شده است که اجزاء اصلی خود را بطور اتوماتیک روغنکاری میکند با این وجود نمیتوان روغن کاری دستی را بطور کامل ندیده گرفت بنابراین توجه به روغنکاری دستی نقاط مربوطه،بعهده متصدی ماشین خواهد بود.

 

سطح  روغن را بایستی  دایما کنترل نموده و روغن کار کرده را در فواصل قید شده تعویض کرد مخازن روغن را تا وسط روغن نما پر نمایید.

 

جعبه دنده و دستگاه اسپیندل یک سیستم مشترک روغنکاری دارند که توسط پمپ دنده ای(شکل 5 شماره1) تأمین میگردد این پمپ بوسیله محور کلاج جعبه دنده بگردش در میآید روغن از طریق یک دریچه واقع در

 

قسمت فوقانی جعبه دنده،بداخل جعبه دنده ریخته میشود این درچه دارای درپوش (شکل 5 شماره 2) میباشد از قسمت تحتانی جعبه دنده بعنوان مخزن روغن استفاده میشود صافی از فیلتر (شکل5a شماره 3)

 

تشکیل یافته که در قسمت تحتانی جعبه دنده قرار گرفته است روغن از

 

طریق پیچ تخلیه خالی خواهد شد. روغن نمای واقع در دیواره جلويی جعبه دنده(شکل 5 شماره 5)سطح روغن را تعین میکند سطح روغن بایستی انچنان باشد که چرخ دنده های محور کلاچ  در آن غوطه ور و بوسیله پاشش  روغن سایر اجزاء جعبه دنده نیز روغن کاری شوند.

 

لوله (شکل 5 شماره 6) از پمپ دنده ای وارد جعبه دنده شده و بدرون دستگاه اسپیندل راه پیدا میکند این لوله روغن لازم برای روغنکاری یاتاقان جلویی(شکل 5 شماره 7) و یاتاقان عقب (شکل 5 شماره 8) را تأمین مینماید دیواره جلویی دستگاه اسپیندل دارای یک روغن نما است (شکل 5 شماره 9)روغنی که به یاتاقانهای داخل دستگاه اسپیندل جریان می یابد توسط  نیروی وزن خود به جعبه دنده برگشت داده میشود بر روی دیواره ی جلویی دستگاه اسپیندل زیر درپوش،پیچی برای تنظیم روغن قرار داده شده است.

 

جعبه دنده پیچ تراشی دارای مدار روغنکاری جداگانه ایست از این جعبه بعنوان مخزن روغن نیز استفاده شده و از درچه ای واقع در قسمت فوقانی ان روغن ریخته میشود این دریچه توسط درپوش (شکل 5 شماره 10) بسته خواهد شد روغن بوسیله یک پمپ پیستونی (شکل 5 شماره 11) و با استفاده از یک بادامک تحویل داده میشود پمپ همراه با صافی آن توسط سه پیچ برروی دیواره تحتانی محکم شده است با بازکردن این پیچ ها و یک پیچ دیگر،پمپ از صافی جداگشته و میتوان آنرا تمیزکاری نمود لوله (شکل 5 شماره 14)از قسمت فوقانی جعبه در بیرون به یک روغن نما وصل شده(شکل 5 شماره 12)و (شکل 13 شماره 11)تا نحوه روغنکاری کنترل شود این لوله در داخل جعبه در طول کلی آن ادامه  دارد (شکل 5 شماره 13)و از سوراخهایی که در آن تعبیه گشته روغن بر روی چرخ دنده ها ریزش نموده و به ماهکها و یاتاقان ها نیز پاشیده میشود.

 

روغن نمای (شکل 5 شماره 15) روی درپوش جهت کنترل سطح روغن بکار میرود تخلیه روغن  از قسمت تحتانی جعبه دنده نزدیک پمپ (شکل 5 شماره 16)انجام میپذیرد.

 

نگهدارنده دارای روغنکاری جداگانه ایست روغن تحت فشار توسط یک پمپ پیستونی (شکل 5 شماره 17) شبیه پمپ جعبه دنده پیچ تراش پمپاژ میشود حرکت این پمپ از یک بادامک که نیز توسط میله بار تغذیه بحرکت در میآید دریافت میگردد.

 

لوله (شکل 5 شماره 18) بسوی قسمت نگهدارنده هدایت شده که از آنجا توسط لوله های فرعی به نقاط مربوطه توزیع میشود دریچه پرکردن روغن(شکل 5 شماره 20) در سطح فوقانی حامل رنده بچشم میخورد روغن نمای کنترل سطح روغن برروی درپوش جلویی نگهدارنده قرار دارد درپوش  تخلیه (شکل 5 شماره 22) در قسمت تحتانی نگهدارنده میباشد بقیه نقاط روغنکاری مانند نقاط موجود روز کشو ها،دستگاه،اسپیندل و پمپ خنککاری را با دست روغنکاری نمایید راهگاههای میز را قبل از شروع به کار و بعد از تمام آن روغن کاری کرده و ماشین را تمیز نگه دارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

                                                                                                                                                                                             .